دهانی آندوسکوپی

کشدار بزرگسالان

یکبار مصرف

دهانی با کش باریک  سه هزار تومان

دهانی با کش پهن چکدار چهار هزار تومان